Tematyka prac magisterskich i licencjackich

 • Rola HO-1 i mikroRNA w dystrofii mięśniowej Duchenne’a
 • Różnicowanie i reprogramowanie komórek macierzystych
 • Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste – otrzymywanie i różnicowanie
 • Wektory plazmidowe, adenowirusowe, AAV i retrowirusowe — konstrukcja i zastosowanie w eksperymentalnej terapii genowej
 • Biologia naczyniowa: rola czynnika transkrypcyjnego indukowanego przez hipoksję (HIF–1) w regulacji ekspresji genów w komórkach śródbłonka i komórkach nowotworowych
 • Rola stresu oksydacyjnego w regulacji ekspresji genów w komórkach śródbłonka naczyń, komórkach progenitorowych i komórkach nowotworowych
 • Rola oksygenazy hemowej–1 w angiogenezie, waskulogenezie i oporności nowotworów na terapię; rola oksygenazy hemowej–1 w gojeniu ran
 • Terapia genowa i komórkowa dysfunkcji układu krążenia


Wymagania stawiane studentom

 • Zainteresowanie pracą laboratoryjną w zakresie biologii naczyniowej, biologii nowotworów, terapii genowej i komórkowej.
 • Dobra znajomość podstaw biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej.
 • Swoboda w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie.
 • Umiejętność pracy zespołowej.