Tematyka badań

 • Biologia komórek macierzystych – mechanizmy reprogramowania i różnicowania:
 1. Mechanizmy różnicowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych do kardiomiocytów, komórek śródbłonka i mięśni szkieletowych;
 2. Mechanizmy różnicowania komórek satelitarnych mięśni szkieletowych;
 3. Mechanizmy różnicowania krwiotwórczych komórek macierzystych: rola niszy hematopoetycznej w starzeniu się układu krwiotwórczego i rozwoju białaczek.
 • Metody mobilizacji komórek hematopoetycznych
 • Molekularne mechanizmy dystrofii mięśniowej Duchenne’a – rola oksygenazy hemowej-1, Nrf2  oraz mikroRNA w różnicowaniu komórek satelitarnych, regeneracji i unaczynienia mięśni szkieletowych i serca.
 • Biologia naczyniowa: molekularne mechanizmy angiogenezy i wpływ metabolizmu hemu w na funkcjonowanie komórek śródbłonka.
 • Mechanizmy uszkodzenia i regeneracji mięśnia sercowego: rola oksygenazy hemowej-1
 • Biotechnologia medyczna: inżynieria genetyczna, terapia genowa i terapia komórkowa w modulacji neowaskularyzacji i zapalenia oraz regeneracji mięśnia sercowego po zawale.
 • Biologia nowotworów: rola niedotlenienia i oksygenazy hemowej–1 w inicjacji, wzroście, przerzutowaniu i oporności na terapie.
 • Terapie przeciwnowotworowe.
 • Rola mikroRNA w biologii naczyniowej, chorobach nerek i biologii nowotworów.
 • Rola niedotlenienia, genów antyoksydacyjnych i mikroRNA w regulacji ekspresji genów.
 • Mechanizmy starzenia naczyń krwionośnych i senescencji komórkowej - rola czynnika transkrypcyjnego Nrf2, Keap1 i miR34-a.
 • Rola fagocytów w pozawałowej przebudowie i niewydolności mięśnia sercowego.
 • Wpływ procesów naprawy i metylacji DNA na efektywność ekspresji transgenu z wektorów AAV.

 

Wybrane techniki

 

 • Cytometria przepływowa i sortowanie komórek.
 • Obrazowanie molekularne in vivo (Vevo 2100, IVIS© Lumina II Laser Doppler).
 • Laserowa metoda mikrodysekcji.
 • Wyciszanie ekspresji genów poprzez CRISPR/Cas oraz shRNA.
 • Techniki siRNA i mikroRNA.
 • Angiogenne testy in vitro: tworzenie tubul na matriżelu, test aortalny, test sferoidalny.
 • Modele in vivo: niedokrwienie kończyny tylnej, gojenie ran, modele indukcji nowotworów, chemiczna kancerogeneza, model zawału mięśnia sercowego u myszy.
 • Technologia indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC).
 • Klonowanie, produkcja wektorów plazmidowych i wirusowych: retrowirusowych, lentiwirusowych, adenowirusowych, AAV.
 • Regulacja ekspresji genów w wektorach plazmidowych: system regulowany przez niedotlenienie i zależny od tetracykliny, uzyskiwanie stabilnie transfekowanych linii komórkowych.
 • Izolacja i hodowla komórek: pierwotnych komórek satelitarnych, hematopoetycznych i mezenchymalnych komórek zrębowych, komórek śródbłonka, proksymalnych komórek nabłonka nerek.

 

Modele zwierzęce, utrzymywane w nowoczesnej zwierzętarni (SPF  - ang. Specific pathogen free)

 

 • Myszy pozbawione miR-146a (nokaut miR146a);
 • Myszy pozbawione miR-378a (nokaut miR378a);
 • Myszy mdx (nokaut dystrofiny);
 • Myszy pozbawione HO-1 (nokaut HO-1);
 • Myszy HO-1-knockout GFP;
 • Myszy HO-1-floxed (knock out & knock in);
 • Myszy pozbawione aktywności transkrypcyjnej Nrf2 (nokaut transkrypcyjny Nrf2);
 • Myszy cukrzycowe (szczep db/db);
 • Myszy z komórkowo-specyficzną ekspresją rekombinazy Cre (Cdh5-Cre, Cdh5-CreER, Hoxb5-CreER);
 • Myszy NSG-SGM3;
 • Myszy Hoxb5-mCherry;
 • Myszy Neo1-floxed;
 • Myszy Nrf2-floxed;
 • Myszy miR-34a-floxed.