Tematyka badań

 • Biologia komórek macierzystych – mechanizmy reprogramowania i różnicowania.

- mechanizmy różnicowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych do kardiomiocytów, komórek śródbłonka i mięśni szkieletowych
-  mechanizmy różnicowania komórek satelitarnych mięśni
-  mechanizmy różnicowania komórek hematopeotycznych: rola HO-1 w procesach naprawczych DNA

 • Molekularne mechanizmy dystrofii mięśniowej Duchenne’a – rola oksygenazy hemowej-1, Nrf2  oraz mikroRNA w różnicowaniu komórek satelitarnych, regeneracji i unaczynienia mięśni szkieletowych i serca
 • Biologia naczyniowa: molekularne mechanizmy angiogenezy i funkcjonowania komórek śródbłonka
 • Mechanizmy uszkodzenia i regeneracji mięśnia sercowego: rola oksygenazy hemowej-1
 • Biotechnologia medyczna: inżynieria genetyczna, terapia genowa i terapia komórkowa w modulacji neowaskularyzacji i zapalenia.
 • Biologia nowotworów: rola niedotlenienia i oksygenazy hemowej–1 w inicjacji, wzroście, przerzutowaniu i oporności na terapie.
 • Terapie przeciwnowotworowe
 • Rola mikroRNA w biologii naczyniowej, chorobach nerek i biologii nowotworów.
 • Rola niedotlenienia, genów antyoksydacyjnych i mikroRNA w regulacji ekspresji genów.
 • Mechanizmy starzenia naczyń krwionośnych i senescencji komórkowej - rola czynnika transkrypcyjnego Nrf2
 • Rola fagocytów w pozawałowej przebudowie i niewydolności mięśnia sercowego
 • Wpływ procesów naprawy i metylacji DNA na efektywność ekspresji transgenu z wektorów AAV

 

Wybrane techniki

 • Cytometria przepływowa i sortowanie komórek.
 • Obrazowanie molekularne in vivo (Vevo 2100, IVIS© Lumina II Laser Doppler).
 • Laserowa metoda mikrodysekcji.
 • Wyciszanie ekspresji genów poprzez CRISPR/Cas oraz shRNA.
 • Techniki siRNA i mikroRNA.
 • Angiogenne testy in vitro: tworzenie tubul na matriżelu, test aortalny, test sferoidalny
 • Modele in vivo: niedokrwienie kończyny tylnej, gojenie ran, modele indukcji nowotworów, chemiczna kancerogeneza, model zawału mięśnia sercowego u myszy.
 • Technologia indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS).
 • Klonowanie, produkcja wektorów plazmidowych i wirusowych: retrowirusowych, lentiwirusowych, adenowirusowych, AAV.
 • Regulacja ekspresji genów w wektorach plazmidowych: system regulowany przez niedotlenienie i zależny od tetracykliny, uzyskiwanie stabilnie transfekowanych linii komórkowych
 • Izolacja i hodowla komórek: pierwotnych komórek satelitarnych, hematopoetycznych i mezenchymalnych komórek zrębowych, komórek śródbłonka, proksymalnych komórek nabłonka nerek.


Modele zwierzęce, utrzymywane w nowoczesnej zwierzętarni (SPF  - ang. Specific pathogen free)

 • Myszy pozbawione miR-146a (nokaut miR146a);
 • Myszy pozbawione miR-378a (nokaut miR378a);
 • Myszy mdx (nokaut dystrofiny);
 • Myszy pozbawione HO-1 (nokaut HO-1);
 • Myszy HO-1-knockout GFP
 • Myszy HO-1-floxed (knock out & knock in)
 • Myszy pozbawione Nrf2 (nokaut Nrf2);
 • Myszy cukrzycowe (szczep db/db);
 • Myszy z komórkowo-specyficzną ekspresją rekombinazy Cre