Aktualnie realizowane projekty badawcze


Prof. dr hab. Józef Dulak - Molekularne mechanizmy niewydolności serca w dystrofii mięśniowej Duchenne’a i Beckera. (NCN-MAESTRO) 2019-2024
Prof. dr hab. Alicja Józkowicz - Komórki śródbłonka w niszy hematopoetycznej: wszechstronni chórzyści czy wyspecjalizowani soliści? (NCN-MAESTRO) 2019-2024
Dr Krzysztof Szade - Mechanizmy powstawania białaczek - jak przedbiałaczkowe hematopoetyczne komórki macierzyste przyczyniają się do rozwoju ostrych białaczek limfoblastycznych i mieloidalnych ? (NCN- HARMONIA) 2019-2021
Prof. dr hab. Alicja Józkowicz - Hem i G-kwadrupleksy: przeoczona funkcja oksygenaz hemowych? (OPUS – NCN), 2018-2021
Dr hab. Agnieszka Łoboda - Zaburzenia angiogenezy w dystrofii mięśniowej Duchenne'a – rola oksygenazy hemowej-1 i statyn (NCN – OPUS) 2017-2020
Dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior - Rola oksygenazy hemowej-1 w zależnej od monocytów i makrofagów progresji choroby niedokrwiennej serca (NCN-SONATA BIS), 2015-2020
Dr Aleksandra Piechota-Polańczyk - Rola oksygenazy hemowej-1 w rozwoju tętniaka aorty (NCN- FUGA) 2015-2019
Dr Anna Grochot-Przeczek - Senescencja czy apoptoza: rola miR-34a w komórkach śródbłonka (NCN-SONATA BIS), 2017-2022
Dr Krzysztof Szade - Starzenie się hematopoetycznych komórek macierzystych – nieznana rola osi neogenina-1/netryna-1 (FNP-HOMING 2018)
Dr Jacek Stępniewski - Regulacja mikroRNA-378 jako nowy sposób zwiększenia dojrzałości oraz potencjału terapeutycznego ludzkich kardiomiocytów uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. (SONATA – NCN), 2019 – 2022
Dr Aleksandra Piechota-Polańczyk - Zwłóknienie czy senescencja - dlaczego brak aktywności transkrypcyjnej Nrf2 chroni jelito przed uszkodzeniami. (SONATA - NCN), 2019-2022
Mgr Paulina Podkalicka - Celowanie w mikroRNA-378 w mysim modelu dystrofii mięśniowej Duchenne'a - broń w walce z symptomami choroby? (PRELUDIUM - NCN), 2019-2021
Mgr Monika Żukowska - Na straży cyklu komórkowego: rola HO-1 w proliferacji HSC. (PRELUDIUM - NCN), 2017 - 2019
Mgr Mateusz Jeż - Role of microRNA-15 family, cell metabolism and hypoxia in proliferation of cardiomyocytes derived from human induced pluripotent stem cells (NCN - PRELUDIUM), 2018-2020
Mgr Mateusz Tomczyk - Odpowiedź odpornościowa w procesach przebudowy i regeneracji mięśnia sercowego w następstwie zawału. Rola makrofagów tkankowych i oksygenazy hemowej-1.(NCN-ETIUDA) 2017-2020
Mgr Monika Żukowska - Charakterystyka subpopulacji hematopoetycznych komórek macierzystych o przyspieszonym cyklu komórkowym - rola Neo-1 i HO-1.(NCN-ETIUDA) 2019-2020
Mgr Mateusz Jeż - Rola oksygenazy hemowej-1 w kardiomiocytach otrzymanych z ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych.(NCN-ETIUDA) 2019-2020
Mgr Damian Klóska - Molekularny mechanizm nowej strategii indukcji apoptozy w eksperymentalnej celowanej terapii przeciwnowotworowej.(NCN-ETIUDA) 2019-2020
Mgr Anna Kusienicka - Rola oksygenazy hemowej-1 w biologii komórek inicjujących czerniaka i melanogenezie.(NCN-ETIUDA) 2019-2020

Granty we współpracy z innymi jednostkami

  • Analiza interakcji, heterogenności i funkcji komórek mezenchymalnych i śródbłonka w starzeniu naczyniowym i miażdżycy. Projekt MEND-AGE (2019-2022) realizowany w ramach inicjatywy ERA-CVD Cardiovascular Diseases (JTC2018) finansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konsorcjum – projekt koordynowany przez RWTH Aachen University, Niemcy. Kierownik projektu z ramienia UJ – dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior.
  • Heart on Chip based on induced pluripotent Stem Cell Technology for personalized Medicine - Projekt CISTEM  (2018-2021) realizowany w ramach programu Horizon 2020 -  koordynowany przez  BioSense Institute w Nowym Sadzie, Serbia. Kierownik projektu z ramienia UJ – prof. dr hab. Józef Dulak.

    


Zakończone projekty

Prof. dr hab. Józef Dulak - Rola oksygenazy hemowej-1 w różnicowaniu kardiomiocytów z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (HMOX-CARD), (NCN - HARMONIA), 2015-2019
Prof. dr hab. Alicja Józkowicz - Naprawa DNA w hematopoetycznych komórkach macierzystych: jaka jest rola jądrowej formy oksygenazy hemowej-1? (NCN - HARMONIA), 2016-2019   
Prof. dr hab. Józef Dulak „Rola mikroRNA i zapalenia w uszkodzeniu i regeneracji mięśni szkieletowych w dystrofii mięśniowej Duchenne'a” (NCN - MAESTRO), 2013-2018
Prof. dr hab. Józef Dulak „Nowe mechanizmy naprawy tkanek: wpływ miR-378/miR-378* na tworzenie naczyń krwionośnych w regeneracji niedokrwionych mięśni i gojeniu ran”, (NCN – OPUS), 2013-2016
Prof. dr hab. Alicja Józkowicz „Oksygenaza hemowa-1 w rozwoju czerniaka: wpływ na komórki inicjujące nowotwór” (NCN - HARMONIA), 2013-2016
Dr Anna Grochot-Przęczek „Molekularny mechanizm angiogenezy indukowanej GDF-15 i SDF-1 – nietypowa rola czynnika transkrypcyjnego Nrf2”, (NCN-OPUS), 2013-2016
Dr Jacek Stępniewski „Nowe mechanizmy reprogramowania komórkowego - wpływ aktywacji TLR3 i RIG-1 oraz odpowiedzi zapalnej na różne rodzaje wektorów wirusowych” (NCN-Preludium), 2014-2016
Dr Witold Nowak „Wpływ oksygenazy hemowej 1 na indukowane statynami parakrynne właściwości angiogenne ludzkich komórek krwi obwodowej CD34+” (NCN-Preludium), 2014-2016
Dr Krzysztof Szade „Ochrona hematopoetycznych komórek macierzystych przed przedwczesnym starzeniem – klasyczna i nieklasyczna rola oksygenazy hemowej 1” (NCN-Preludium), 2014-2016
mgr Mateusz Tomczyk Makrofagi rezydujące w tkance w procesach przebudowy i regeneracji mięśnia sercowego. Rola oksygenazy hemowej-1 (NCN-PRELUDIUM), 2016-2018
Nowe inhibitory ścieżki oksygenazy hemowej-1 jako potencjalne leki przeciwnowotworowe. Projekt HEMOKS (2014-2017) – realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konsorcjum z firmą Selvita.
Terapie epigenetyczne w onkologii. Projekt EPTHERON (2015-2017) realizowany w ramach programu "Profilaktyka leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konsorcjum  - projekt koordynowany przez firmę Selvita.
Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca. Projekt PHOENIX (2015-2018) realizowany w ramach programu "Profilaktyka leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED"